Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
<span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span>
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony EFS i POKL - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Gmina - ZAGNAŃSK - Gminny Portal Internetowy.

 

Pobierz PDF

EFS i POKL

 

EFS i POKL

Dostępne podstrony:


EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY /EFS/ - jest głównym instrumentem polityki strukturalnej i polityki zatrudnienia Unii Europejskiej, wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Europejski Fundusz Społeczny jest najwcześniej utworzonym funduszem strukturalnym UE. Powołano go na podstawie art. 123 Traktatu Rzymskiego w 1957 roku jako narzędzie realizacji wspólnotowej polityki społecznej. Finansuje on działania państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich.

Od lat sześćdziesiątych aż do dnia dzisiejszego ewoluował wraz z całokształtem polityki spójności społeczno-gospodarczej (polityki strukturalnej) i polityki zatrudnienia UE.

Ewolucja tego funduszu zmierzała w dwóch zasadniczych kierunkach:

Po pierwsze, stopniowo zmniejszała się „niezależność” funkcjonowania funduszu od pozostałych funduszy strukturalnych, zwłaszcza Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz zasad realizacji europejskiej polityki regionalnej. Kolejne reformy funkcjonowania EFS kładły nacisk na integrację działań pomiędzy funduszami – zarówno na poziomie celów (uzupełnianie działań pozostałych funduszy) jak i administracji (decentralizacja, regionalizacja).

Po drugie, EFS stawał się narzędziem realizacji wspólnotowej polityki zatrudnienia, w miarę postępów jej rozwoju – w coraz większym stopniu jego działania służyły celom ponadnarodowym w tym zakresie, celom uznawanym przez wszystkie państwa członkowskie i określanych mianem Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz rocznych Wytycznych w sprawie zatrudnienia, które dotyczą intensyfikacji działań w ramach tzw. czterech filarów Europejskiej Polityki Zatrudnienia jak:

 1. poprawa zatrudnialności – do uzyskiwania i utrzymania zatrudnienia poprzez rozwój zasobów ludzkich (działania na rzecz zwiększenia szans obywateli do znalezienia i utrzymania pracy.)
 2. rozwój przedsiębiorczości – działania na rzecz powstawania i ułatwienia warunków prowadzenia przedsiębiorstw
 3. poprawa zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw i pracowników – ułatwienie warunków prowadzenia przedsiębiorstw i działania na rzecz rozwoju potencjału przedsiębiorstw do tworzenia miejsc pracy, uelastycznienie rynku pracy
 4. wzmocnienie polityki równości szans na rynku pracy – działania na rzecz zapewnienia równego dostępu obywateli do rozwoju osobistego na rynku pracy – zwłaszcza na rzecz zapewnienia równości kobiet i mężczyzn

Zasady funkcjonowania EFS określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 lipca 1999 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (1784/1999/WE) w którym ujęte są priorytety EFS oraz tzw. rozporządzenie ramowe, dotyczące wszystkich funduszy strukturalnych, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 czerwca 1999 roku wprowadzające ogólne przepisy dotyczące Funduszy Strukturalnych 1260/99/WE).

PRIORYTETY EFS

realizowane są w ramach pięciu obszarów wsparcia i określają zakres działań mogących otrzymać wsparcie ze strony funduszu.

Obejmują one:

 1. Aktywną politykę rynku pracy - mającą na celu m.in.: przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu, przeciwdziałanie zjawisku długotrwałego bezrobocia, ułatwianie ponownej integracji z rynkiem pracy.
 2. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego - mające na celu m.in.: ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowanie osób narażonych na wykluczenie społeczne do wejścia na rynek pracy i utrzymania zatrudnienia., lub powrotu do czynnego życia zawodowego (osób, które ze względu na trudną sytuację życiową nie potrafią samodzielnie odnaleźć się na rynku pracy, nie potrafią rozwiązać osobistych, społecznych i zawodowych problemów korzystając długotrwale w sposób bierny ze świadczeń pomocy społecznej.)
 3. Kształcenie ustawiczne - mające na celu m.in.: ułatwienie i polepszenie dostępu do rynku pracy i integrację z rynkiem pracy, podwyższenie i utrzymanie potencjału zatrudnieniowego osób, promowanie mobilności zawodowej, poprzez zwiększanie dostępu do szkoleń zawodowych, edukacji. oraz doradztwa.
 4. Doskonalenie kadr gospodarki (promocja potencjału adaptacyjnego) oraz rozwój przedsiębiorczości - poprzez promocję wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji do zmiennych warunków rynku pracy kadry pracowniczej, popieranie innowacyjności i potencjału adaptacyjnego w zakresie organizacji pracy" rozwijanie przedsiębiorczości oraz warunków sprzyjających tworzeniu miejsc pracy i podwyższaniu kwalifikacji, rozwój potencjału ludzkiego w sferze badań, nauki i technologii.
 5. Zwiększenie dostępu i uczestnictwo kobiet na rynku pracy działania zmniejszające dysproporcję, których podstawą jest dyskryminacja ze względu na płeć, zarówno w ramach pionowych jak i poziomych struktur rynku pracy, włącznie z możliwością rozwijania kariery zawodowej, zwiększenie dostępu kobiet do nowych miejsc pracy, pomoc w uruchamianiu działalności gospodarczej

DZIAŁANIA W RAMACH EFS

nastawione są przede wszystkim na:

 1. Wspieranie osób: edukacja i szkolenia zawodowe, pomoc w zatrudnieniu, wyższa edukacja, rozwój nauk i badań nad zagadnieniami objętymi przez EFS, tworzenie miejsc pracy.
 2. Wspieranie struktur i systemów: poprawa systemu edukacji i szkoleń, modernizowanie usług zatrudnienia, integrowanie systemu edukacji ze światem pracy, tworzenie systemów przewidywania potrzeb w zakresie kwalifikacji pożądanych na rynku pracy.
 3. Zapewnienie dodatkowych środków i podwyższenie świadomości społecznej: zapewnienie dodatkowych świadczeń dla osób, które biorą udział w organizowanych programach, a które mają na utrzymaniu inne osoby, rozwój dodatkowych umiejętności, podwyższanie świadomości społecznej, rozpowszechnianie niezbędnych informacji o rynku pracy.

KWESTIE HORYZONTALNE

Ponadto, w ramach EFS wspierane są kwestie horyzontalne (wspólne dla wszystkich krajów członkowskich UE) obejmujące:

 • rozwój lokalny – podejmowane w tym zakresie działania mają przyczyniać się do wzmacniania więzi wewnętrznych wspólnot lokalnych, poprawę jakości życia społeczności, zwiększenia zaangażowania mieszkańców i władz lokalnych w rozwój społeczno-gospodarczy regionu poprzez realizację działań opartych na zasadzie partnerstwa.
 • równość szans – kwestia ta stanowi istotny element wszystkich realizowanych działań. Odnosi się w szczególności do promowania równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, do wyrównywania szans edukacyjnych i na rynku pracy osób narażonych na wykluczenie społeczne, osób zamieszkałych na terenach wiejskich i restrukturyzowanych, oraz osób niepełnosprawnych.
 • rozwój społeczeństwa informacyjnego – oznacza działania skierowane na podwyższenie poziomu technologicznego poprzez podnoszenie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, aktualizowanie wiedzy o nowoczesnych formach zarządzania i organizacji pracy oraz podwyższanie poziomu wykształcenia społeczeństwa.
 • zrównoważony rozwój – oznacza rozwój społeczno-gospodarczy z poszanowaniem środowiska naturalnego.
Najbliższe Wydarzenia
Zobacz wszystkie
Zamknij pasek info24
Info24
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego     |     Starostwo Powiatowe w Kielcach     |     Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach     |     Portal Informacji Kulturalnej Województwa Świętokrzyskiego     |     Wrota Świętokrzyskie     |     LGD Dorzecze Bobrzy     |     Związek Powiatów Polskich     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Kursy walut     |     Lotto     |     Pogoda     |     
RIIJST
 
Gazeta Zagnańska
 
Wirtualny spacer SIPWŚ
 
GEO-SYSTEM
 
Audiospacery
 • Stowarzyszenie Razem Dla Wszystkich
 • Zagnańsk biega - AKS
 • Zagnańskie Stowarzyszenie Rowerowe
 • Towarzystwo Ziemi Samsonowskiej
 • Stowarzyszenie Braterskie Serca
 • W Krainie Tetrapoda
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zagnańsku
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie
 • EUROPOMOST
 • Mak+
 • ZIT KOF
 • Zapytaj o Fundusze Europejskie
 • NFOŚiGW
 • WFOŚiGW
 • PGNIG
 • Zintegrowany Informator Pacjenta
 • Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Kielcach
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Kącik Przedsiębiorcy
Statystyki

Mapa z Współrzędnymi Geograficznymi

50°58'41.0"N

20°39'42.4"E

Kontakt

Gmina Zagnańsk
ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnańsk

tel.: 41 300 13 22
e-mail: sekretariat@zagnansk.pl

NIP: 959-16-71-296
REGON: 291010866

Kod terytorialny: 2604192


 

Zalecane przeglądarki: Mozilla Firefox 43.0, Google Chrome 47.0, Internet Explorer 10 , Opera 34.0

projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij